စမ္းျပီးသာ အသံုးျပဳၾကည့္ပါ
အရမ္းအသံုးတည့္မွန္း သိလာမွာပါ။

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာေဖြသူတို.ၾကား ခလုပ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ရံုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးေနပါသည္။

grabjobs_award_bestjobportal_bestrecruitmentinnovation
15,000+
jobs
5,000+
companies using GrabJobs
1,000,000+
interviews processed

ထပ္မံတီထြင္ၾကံဆမႈမ်ား

ဘယ္လိုလုပ္ရတာလဲ

1
 ကိုယ့္အနားကအလုပ္ေတြ
ရွာလိုက္ပါ
ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အလုပ္အမ်ိဴးအစားမ်ား ႏွင့္ ေနရာအလိုက္ အလုပ္မ်ားရွာေဖြႏုိင္ျခင္း။
grabjobs_app_joblist
grabjobs_app_interview
2
Application တြင္ ပါေသာ
chat မွ တစ္ဆင့္ အင္တာ
ဗ်ဴးေပးျခင္း။
ပထမအၾကိမ္အင္တာဗ်ဴးကို GrabJobs Application တြင္ တစ္ခါတည္းေျဖႏုိင္ျခင္း။ 
3
၅ ရက္အတြင္း အေၾကာ
င္းျပန္ေပးျခင္း။
အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ အေျဖ အျမဲျပန္ၾကားရျခင္း။
grabjobs_app_jobdetails
grabjobs_app_chat
4
အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ Chat မွ စ
ကားေျပာႏုိင္ျခင္း။
ကိုယ့္ရဲ.အနာဂတ္အလုပ္ရွင္ႏွင့္ GrabJobs Application တြင္ ပါေသာ Chat မွ စကားေျပာႏုိင္ျခင္း။
"
တစ္ေနရာရာမွာ ၾကီးျမတ္လွတဲ့ တစ္စံုတစ္ရာဟာ သူ.အခ်ိန္ေရာက္လာဖို. ေစာင့္စားေနပါတယ္။
Carl Sagan
"

ရွာၾကည့္လိုက္ပါ

အသံုးျပဳၾကည့္လိုက္ပါ

အခုပဲ Download ဆြဲလိုက္ပါ
grabjobs_app_playstore
grabjobs_app_appstore
grabjobs_app_web

မိတ္ေဆြမ်ား 

အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ား

"For hiring part timers, GrabJobs has really helped as the platform is very easy to use and has a lot of useful features to make the hiring process more efficient."

Kris Wong, HR Manager
FJ Benjamin

"Great app! Easy to setup profile. With the 5 days time limit you will know if you are shortlisted or not so you can move on and find another job."

Jeffrey Oliveras
★★★★★

"GrabJobs is an efficient tool to use to source for both part time and full time employees.   The interface and features make it superior to use over other platforms that exist in the market."

Marcus Jilla, CEO
Mex Out

"Very easy to use anytime & anywhere. Fast chats interviews available so that's hassle free. Never tried a app like this before. Overall a must try app for students and internship seekers."

Christina Anne
★★★★★

"Conversion of job applicants to hired candidates with GrabJobs was the highest compared to other platforms."

Leroy Seah, Onboarding and Recruitment
honestbee

"Can now attach CV with latest update. Thank you also for listening to our concerns. Thumbs up."

Gerald Bon Arcega
★★★★★

Fellowship

On Board

"For hiring part timers, GrabJobs has really helped as the platform is very easy to use and has a lot of useful features to make the hiring process more efficient."

Kris Wong, HR Manager
FJ Benjamin

"Great app! Easy to setup profile. With the 5 days time limit you will know if you are shortlisted or not so you can move on and find another job."Jeffrey Oliveras
★★★★★

"GrabJobs is an efficient tool to use to source for both part time and full time employees.   The interface and features make it superior to use over other platforms that exist in the market."

Marcus Jilla, CEO
Mex Out

"Very easy to use anytime & anywhere. Fast chats interviews available so that's hassle free. Never tried a app like this before. Overall a must try app for students and internship seekers."

Christina Anne
★★★★★

"Conversion of job applicants to hired candidates with GrabJobs was the highest compared to other platforms."Leroy Seah, Onboarding and Recruitment
honestbee

"Can now attach CV with latest update. Thank you also for listening to our concerns. Thumbs up."
Gerald Bon Arcega
★★★★★

ေျပာျပစရာမ်ား

သတင္းမ်ား ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား

Southeast Asian jobs marketplace GrabJobs rolls out interview bot, aims to cut down recruitment timeline
October 9, 2017
Read More
Southeast Asian jobs marketplace GrabJobs rolls out interview bot, aims to cut down recruitment timeline
October 9, 2017
Read More
GrabJobs Job Interview Chat Bot : The first in South East Asia
August 15, 2017
Read More

Breaking Discovery

Updates

Coming Soon!