Nutrition Sc Co., Ltd.


Share this job with your friends


Assistant Marketing Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description
บริหารจัดการงานที่เกี่ยวกับการตลาดทั้งหมดและรับผิดชอบยอดขายร่วมกับแผนกขายรักษาความลับของบริษัทฯ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนข้อมูลด้านการขายและการตลาดอย่างเคร่งครัด
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 
 พิจารณาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของฝ่ายอย่างต่อเนื่องพร้อมกับประเมิน 
 บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยรายงานการทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 วางแผนการจัดกำลังคนภายในแผนกการตลาดและการสื่อสารการตลาด 
 หมั่นคอยสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพนักงานและบริษัท ฯ ตลอดเวลา 
 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 จัดทำแผนการตลาดกลยุทธ์และวิธีการกระตุ้นยอดขายที่เหมาะสม ทั้งจากลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ตลอด B2B และ B2C จนเกิดเป็นยอดขายได้จริง 
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป 
 เพศชาย - หญิง 
 สาขา เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การอาหาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี 
 มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 
 มีบุคลิกภาพดี และ มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองานได้ดี 
 ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้ดี 
 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้ 
 ทักษะการสื่อสาร / ความเป็นผู้นำ / การทำสื่อดิจิตอลต่าง ๆ 
 สามารถขับรถยนต์ได้

 Location: Bangkok.  How to get there?

 Location: Bangkok.
Similar jobs you might be interested in


View All Jobs