Logo of Công Ty Cổ Phần Homitech hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Pre-Sales

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

Nhiệm vụ chính:

  • Phối hợp với nhân viên kinh doanh, nhà sản xuất tổ chức giới thiệu sản phẩm, giải pháp cho khách hàng.
  • Nghiên cứu các hệ thống hiện tại, nhu cầu của khách hàng và đề xuất các giải pháp phù hợp trong lĩnh vực phụ trách.
  • Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh và bộ phận kỹ thuật trong việc demo, triển khai
  • View full job description


     Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

     Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

    View All Jobs