Logo of First Alliances hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Sales Capability (Quản lí bộ phận phát triển năng lực bán hàng)

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả Công việc

- Nghiên cứu và đề xuất với bộ phận Nhân sự đưa ra các tiêu chí đánh giá (KPI) dành cho đội Sales.

- Hướng dẫn đội ngũ Sales trong quá trình thực thi trên thị trường, bao gồm huấn luyện trên tuyến (tại chỗ) và đánh giá khảo sát.

- Chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện KPI của Khối bán hàng.

- Tổ chức đào tạo giúp nâng

View full job description


 Location: Hanoi Hanoi.  How to get there?

 Location: Hanoi Hanoi.

View All Jobs