Logo of Khách Sạn Nikko Sài Gòn hiring for jobs in Vietnam on GrabJobs


Share this job with your friends
Trưởng Bếp Hoa & Yến Tiệc - Head Chef Of Chinese & Banquet Kitchen

  Company :     Working Hours :  

  Job Type :  

Full TimeJob Description

Mô tả công việc

In accordance with Hotel Nikko Saigon policies and procedures adhere to to plan, organize, direct, control and evaluate all activities of the Chinese & Banquet Kitchen in order to ensure a successful function and repeat business.

Tuân thủ đúng chính sách và qui trình làm việc của Khách sạn Nikko Saigon trong việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát và đánh giá tất cả các hoạt

View full job description


 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.  How to get there?

 Location: Ho Chi Minh City Ho Chi Minh.

View All Jobs