Myanmar

แ อ พ G R A B J O B S

အလုပ္ရွင္

အလုပ္အကိုင္မ်ားေၾကာ္ျငာျပီး ခ်က္ျခင္း ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္.အပ္လိုက္ပါ။

အလုပ္ရွာေဖြေနသူမ်ား

အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား၊ တည္ေနရာ ႏွင့္ လစာမ်ားကို filter ခံ၍ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။

အလုပ္ရွင္

အလုပ္ေလွ်ာက္သူမ်ားအား filter ျဖင့္ရွာေဖြျခင္း၊ review ၾကည္.ျခင္း၊ chat မွစကားေျပာဆိုၾကည္.ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား

Career Profile ကို အခ်ိန္မေရြး online တြင္ သိမ္းထားႏုိင္ပါသည္။

DOWNLOAD GRABJOBS

OUR CLIENTS

GrabJobs application အေပၚ users တို.၏ထင္ျမင္ခ်က္။

IN THE NEWS

As featured in

GrabJobs_Retail News Asia

GrabJobs သည္ Singapore တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ရွာေဖြသူတို.၏
ပထမဆံုး အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး application အျဖင့္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

news2

GrabJobs သည္ ၀န္ထမ္းမ်ားရွာေဖြခန္.အပ္ေရး ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္ service တစ္ခုျဖစ္သည္။

news3

GrabJobs သည္ အခ်ိန္ပိုင္း၀န္ထမ္းမ်ား ခန္.အပ္ေရး အတြက္ အေျဖတစ္ခုျဖစ္သည္။