Thailand

แ อ พ G R A B J O B S

น า ย จ ้า ง

โพสต์งานไปยังผู้ที่ต้องการงานในขณะนี้

ผู้ ห า ง า น

ค้นหาและคัดกรองตามประเภทงาน, สถานที่, เงินเดือน สมัครได้ในคลิ๊กเดียว

น า ย จ ้า ง

คัดกรอง, เข้าชม และ พูดคุยกับผู้สมัคร

ผ ู้ห า ง า น

ประวัติการทำงานของคุณจะออนไลน์ใน GrabJobs ตลอดเวลา

ด า ว น ์โ ห ล ด G R A B J O B S

ลู ก ค ้า ข อ ง เ ร า

ลูกค้าของเราพูดถึง GrabJobs อย่างไรบ้าง

ข่ า ว

คุณลักษณะ

GrabJobs_Retail News Asia

GrabJobs คือคำตอบสำหรับผู้หางานพาร์ทไทม์

news2

เราเปิดตัวที่สิงคโปร์ในฐานะแอพพลิเคชั่นแรกสำหรับผู้หางานพาร์ทไทม์

news3

GrabJobs คือคำตอบสำหรับปัญหาขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจบริการ